Algemene verkoop- en (op)leveringsvoorwaarden

Voor gebruik door distributeurs van U-N-P Handelsmaatschappij in relatie tot afnemers.

 1. Algemeen

1.1     In deze Algemene Voorwaarden (‘AV’) wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid U-N-P Handelsmaatschappij  B.V., geregi­streerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel  Breda onder nummer 58664211, en onder ‘Afnemer’ de wederpartij die:

(1)   ofwel met Gebruiker een overeenkomst sluit tot het aanbrengen door Gebrui­ker dan wel door een door Gebruiker ingeschakelde werknemer of hulppersoon van nano lak­verzege­ling op objecten, bijvoorbeeld onder het merk ‘Nano Lak­, Boot of Industrie Pro­tection’, hierna te noemen: Nano Lak Protection,

(2)   ofwel zelf Nano Lak­ Protection op objecten aanbrengt dan wel door derden laat aanbrengen;

(3)   dan wel andere door U-N-P Handelsmaatschappij ontwikkelde producten afneemt (hierna: Producten).

Nummers 1. en 2. hierna ook aan te duiden als: variant 1 en variant 2.

1.2     Objecten kunnen zijn auto’s, boten, vastgoed of industriële producten al dan niet in eigendom toebehorend aan Afnemer, hierna te noemen: Objecten.

1.3     In variant 2 verplicht Afnemer zichzelf en door hem eventueel inge­scha­kelde derden tot het stipt naleven van de ‘Instructie voor het aanbrengen van ‘Nano Lak Protection ’.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1     Alle orders die geplaatst worden door Afnemer, alle orderbevestigingen en alle daarop volgende overeenkomsten tussen Afnemer en Gebruiker worden door Gebruiker slechts geaccepteerd onder toepasselijkheid van de onder­ha­vige AV.

2.2     De AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leve­ringen van en/of met Gebruiker betreffende (het aanbrengen door) Gebrui­ker van Nano Lak Protection op Objecten en alle overige Producten.

 

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven

3.1     Indien Afnemer bij Gebruiker een order tot het aanbrengen dan wel leveren van Nano Lak Protection of Product(en) plaatst, komt een overeenkomst met Gebruiker pas tot stand nadat Gebruiker de order door een schrif­telijke opdracht­beves­ti­ging onder van toepassing verklaring van de AV tegenover Afnemer heeft aanvaard.

3.2     In variant 2, dus in geval Afnemer zelf Nano Lak­ Protection op objecten aanbrengt dan wel door derden laat aanbrengen, verplicht Afnemer zich tot stipte uitvoering  van de ‘Instructie voor het aanbrengen van ‘Nano Lak Protection LX1’ die door Gebuiker aan de Opdrachtbevestiging wordt gehecht en die daaraan voorafgaand door Gebruiker aan Afnemer ter hand wordt gesteld.

3.3     Afnemer kan een aanbieding van Gebruiker door het plaatsen van een order schriftelijk accepteren gedurende een ter­mijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de aanbieding. Aanbie­dingen van Gebruiker vervallen van rechtswege veertien (14) dagen na dagtekening van de aanbiedingen, tenzij partijen een andere termijn voor aanvaar­ding zijn overeengekomen.

3.4     Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoed­eisendheid van de opdracht, geen schriftelijke opdrachtbevestiging is ver­zon­den door Gebruiker, worden aanbieding en factuur beschouwd de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5     Toezending van catalogi, brochures, prijslijsten of inlichtingen kan niet worden beschouwd als een aanbieding van Gebruiker. Een aanbod van Gebruiker heeft pas als zodanig te gelden als Gebruiker dit in een schrifte­lijke offerte waarin deze AV van toepassing zijn verklaard, heeft verwoord.

3.6     Demonstraties en monsters die gegeven worden door Gebruiker kunnen slechts als indicatie gelden ten aanzien van het uiteindelijke resultaat onder meer omdat dat afhankelijk is van het goed uitvoeren van de instructie. Slechts bij goed uitvoeren van de instructie geldt de hierin opgenomen garantieregeling.

3.7     Alle prijsopgaven door Gebruiker met betrekking tot prijzen, inhoud, uit­voe­ring, levertijden en beschikbaarheid zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk vastgelegd in de door Gebruiker overgelegde offerte of verstrekte opdracht­bevestiging.

 

 1. Prijzen

4.1     Alle door Gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging anders bepaald.

 

 1. Variant 1: het aanbrengen van Nano Lak Protection door Gebruiker of een door deze ingeschakelde werknemer of hulppersoon

5.1     De in de offerte genoemde termijn(en) waarbinnen de Nano Lak Protection  door Gebruiker of onder diens verantwoordelijkheid wordt aan­ge­bracht is/zijn onder meer vanwege weersafhankelijkheid indicatief. Overschrij­ding van de opleve­rings­­termijn geeft de Afnemer niet zonder meer recht op schadevergoeding noch de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. Alsdan zullen Gebruiker en Afnemer in overleg treden om een redelijke opleveringstermijn vast te stellen.

5.2     De Afnemer dient de opgeleverde Objecten direct na oplevering te con­troleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen nadat de oplevering heeft plaats­ge­vonden aan Gebruiker schriftelijk kenbaar te maken.

5.3     Verborgen gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, door de Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Gebruiker.

5.4     Indien de Afnemer niet binnen de in de voorgaande leden genoemde ter­mijnen heeft gereclameerd, wordt hij geacht het opgeleverde akkoord bevon­den te hebben en afstand gedaan te hebben van alle rechten en be­voegd­­heden welke hem op grond van de wet en/of deze overeenkomst ten dienste staan.

5.5     Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat, etc. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

5.6     Reclamaties ontslaan de Afnemer niet van zijn verplichting tot betaling.

5.7     Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de Afnemer en worden door Gebruiker voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen.

5.8     Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties).

 

 1. Variant 2: het aanbrengen van Nano Lak Protection door Afnemer dan wel door door hem ingeschakelde derden

6.1     Afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het correct aan­brengen van Nano Lak Protection door hemzelf dan wel door door hem ingeschakelde derden conform door Gebruiker gegeven ‘Instructie voor het aanbrengen van ‘Nano Lak Protection’’.

6.2     De in de offerte genoemde termijn(en) waarbinnen de Nano Lak Protection aan Afnemer wordt geleverd is/zijn indicatief. Overschrij­ding van de opleveringstermijn geeft de Afnemer niet zonder meer recht op schadevergoeding noch de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden.

6.3     De Afnemer dient de Nano Lak Protection direct na levering te controleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden aan Gebruiker schriftelijk kenbaar te maken.

6.4     Verborgen gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, door de Afnemer schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Gebruiker.

6.5     Indien de Afnemer niet binnen de in de voorgaande leden genoemde ter­mijnen heeft gereclameerd, wordt hij geacht het geleverde akkoord bevon­den te hebben en afstand gedaan te hebben van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of deze overeenkomst ten dienste staan.

6.6     Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat, etc. kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

6.7     Reclamaties ontslaan de Afnemer niet van zijn verplichting tot betaling.

6.8     Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn door de Afnemer niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de Afnemer en worden door Gebruiker voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen.

6.9     Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties).

 

 1. Betaling

7.1     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Afnemer te geschieden ten kantore van Gebruiker of op een door Gebruiker aangewezen bankrekening in Euro’s zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder beroep op verrekening, tenzij anders overeengekomen.

7.2     Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

7.3     Ieder bezwaar dat de Afnemer heeft ten aanzien van de factuur dient met Gebruiker besproken te worden binnen de gestelde betalingstermijn.

7.4     Bij overschrijding van enige in deze AV voorgeschreven dan wel  afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Gebruiker is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan van alle door de Afnemer verschuldigde bedragen. In dat geval zal aan de Afnemer over de verschuldigde som een vertragingsrente van 1,5% per maand in rekening worden gebracht.

7.5     De Afnemer is, naast de in het voorgaande lid genoemde bedragen, alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Gebruiker ter incasso van haar vordering worden gemaakt. De buiten­­gerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom te vermeer­deren met rente, onder voorbehoud van het recht van Gebruiker om de werkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten te incasseren, voorzover deze laatstgenoemde kosten het hiervoor genoemde bedrag van 15% van de hoofdsom te vermeerderen met rente overstijgen.

7.6     Gebruiker behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van de Afnemer. Gebruiker kan zich beroepen op retentierecht op het Object totdat betaling is ontvangen.

7.7     Gebruiker behoudt zich het recht voor om iedere betaling door of namens de Afnemer te beschouwen als een vergoeding van de kosten die door Gebruiker zijn gemaakt in relatie tot incassokosten, juridische kosten, rentekosten verschuldigd door de Afnemer en uiteindelijk de openstaande hoofdsommen, ongeacht de aanwijzingen door de Afnemer van het tegendeel.

7.8     Gebruiker is ook na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van de Afnemer zekerheid te bedingen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens Gebruiker, indien Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens haar niet of niet tijdig zal nakomen. Indien en zolang de Afnemer in dat geval weigert of niet in staat is om zekerheid te stellen, is Gebruiker gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.

 

 1. Garantieregeling

8.1     Op de door Gebruiker op Objecten aangebrachte Nano Lak Protection wordt door Gebruiker garantie ver­leend op de gebruikelijke werking onder de in deze AV opgenomen condities, mits door Afnemer aan deze condities wordt voldaan.

8.2     Onder gebruikelijke werking wordt verstaan dat het met een excentrische polijstmachine aanbrengen van Nano Lak Protection zorgt voor een optimale hechting en gladde structuur na het uitharden van de coating op het product op een hoger kwaliteitsniveau dan traditionele polijstproducten.

8.3     Nano Lak Protection is bij auto’s voor drie opeenvolgende periodes van twaalf  maanden gegaran­deerd, mits de jaarlijkse kwaliteitscontroles bij Gebruiker door Afnemer in acht worden genomen.

8.4     Nano Boat Protection is bij boten voor twaalf maanden gegaran­deerd.

8.5     Nano Industrieel is bij industriële producten voor twaalf maanden gegarandeerd.

8.6     Een garantie voor twaalf maanden kan opnieuw voor eenzelfde periode worden afgegeven tij­dens een jaarlijkse kwaliteitscontrole. Een garantie wordt afgegeven door de overhandiging van een gedagtekende en op naam gestelde Servicepas en bijbehorend Garantie-Certificaat.

8.7     Bij de kwaliteitscontrole wordt de coating gecontro­leerd op glans, oneffen­heden en (mechanische) krasjes.

8.8     Beschadigingen in de Nano Lak Protection die niet zijn veroorzaakt door tekort­komingen aan het product – zoals bijvoorbeeld kleine krasjes of doffe plek­ken ontstaan doordat de lak in aanraking is geweest met een chemisch-, reinigings- of schuurmiddel – zullen niet kosteloos worden hersteld.

8.9     Indien de jaarlijkse kwaliteitsinspectie wordt overgeslagen, vervalt het recht van Afnemer op herstelwerkzaamheden conform garantie.

8.10   Indien de Afnemer zelf aan de lakverzegeling werkt, vervalt de garantie.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1     Gebruiker is alleen aansprakelijk voor schade voorzover de schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van Gebruiker en/of van een van haar werknemers en/of van derden van wie Gebruiker zich bij de uitoefening van de overeenkomst bedient en/of de schade het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door Gebruiker geleverde zaken voor zover deze niet de veiligheid of kwaliteit bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

9.2     De totale aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekort­koming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (exclusief BTW).

9.3     Gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele bescherming, wat betreft haar aansprakelijkheid jegens de Afnemer, ook ten behoeve van haar medewerkers en andere personen voor wie Gebruiker aansprakelijk gesteld kan worden.

9.4     Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Gebruiker in ieder geval geen schade waartegen Gebruiker niet verzekerd is en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn. Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Gebruiker nooit het bedrag van de geleverde zaken of de zaken die volgens de overeenkomst geleverd zullen worden te boven gaan.

9.5     Afnemer vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Gebruiker geleverde zaken, behoudens indien en voorzover de Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door Gebruiker geleverde zaken.

9.6     De Afnemer vrijwaart Gebruiker van alle aanspraken van derden ver­band­houdende met het gebruik van de geleverde goederen.

Dit artikel beperkt niet de wettelijke aansprakelijkheid van Gebruiker.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud, Ontbinding en Overmacht

10.1   Alle door of namens de Gebruiker aan Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Gebruiker tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer, uit welken hoofde ook, aan Gebruiker verschuldigd is.

10.2   In geval van niet-betaling van enig door Afnemer aan Gebruiker ver­schuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal Gebruiker gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van Gebruiker om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

10.3   Afnemer is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Gebruiker rust duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren, deugdelijk verzekerd tegen het risico van beschadiging of verlies door brand, explosie, diefstal of andere oorzaak (voor zover verzekerbaar).

10.4   Over zaken waarvan het eigendom nog bij Gebruiker rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn bedrijf; daaronder valt in geen geval het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid.

10.5   Afnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van Gebruiker in de in voorgaande bepalingen genoemde gevallen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van euro 1.000,- (zegge: duizend euro) per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer.

10.6   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud door Gebruiker geleverde zaken, dient Afnemer Gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.7   Indien de Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet

tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat

van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, komt Gebruiker het recht toe om zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring alle met de Afnemer gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Gebruiker recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

10.8   Indien een juiste uitvoering door Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd als gevolg van één of meerdere omstandigheden waarvoor Gebruiker niet verantwoordelijk kan worden gehouden (inclusief maar niet beperkt tot de omstandigheden in het navolgende lid), al dan niet tijdelijk, dan heeft Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals genoemd in het voorgaande lid, om de levering van de zaken op te schorten en om productie-capaciteit naar eigen goeddunken te herindelen onder haar afnemers, zonder enige verplichting om een vergoeding te betalen.

10.9   Omstandigheden waarvoor Gebruiker in ieder geval niet verantwoordelijk gehouden kan worden zijn :

een handeling of verzuim tot uitvoering, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid, door personen die Gebruiker inzet ten behoeve van de uitvoering van haar verplichtingen vanuit de overeenkomst ;

de uitoefening door een derde partij van één of meer rechten jegens de Afnemer, voor wat betreft een tekortkoming van de Afnemer richting zo’n derde partij met betrekking tot de overeenkomst voor de levering van goederen door Gebruiker;

staking, bedrijfsbezetting, ziekte, invoer-, uitvoer- en doorvoerbeperkingen, transportproblemen, niet-nakoming van één van de leveranciers van Gebruiker, defect in de productie, natuur- of nucleaire rampen, oorlog, brand, overstroming en overheidsingrijpen.

10.10 Indien de Afnemer, nadat hij/zij op de hoogte is gebracht door Gebruiker om binnen 7 dagen haar verplichtingen jegens Gebruiker na te komen, niet samenwerkt om de goederen te ontvangen, dan is Gebruiker ontslagen van al haar verplichtingen.

 

Toepasselijk recht/geschillenbeslechting

 • Alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Gebruiker en de Afnemer worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 • Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 • Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Gebruiker zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Breda (Nederland).